ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

โครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ศาลจังหวัดชัยนาท”

โครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ศาลจังหวัดชัยนาท”
               เมื่อวันที่ 27 กันยายน ๒๕๖๑  นางสุธิดา เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมบุคลากรศาล          จังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 นาฬิกา” เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยนาทมีหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน   ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมของบุคลากรศาลจังหวัดชัยนาท รวมถึงเป็นการรำลึกถึง  พระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท.


เอกสารแนบ