ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท และข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม

ศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมรับประทานอาหารและมอบของที่ระลึกให้แก่ ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท และข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายข้าราชการศาลยุติธรรม
               เมื่อวันที่ 26 กันยายน ๒๕๖๑ เวลา 12.00 นาฬิกา นายวุฒิเกียรติ  กิติคุณไพโรจน์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาท มอบของที่ระลึกให้แก่นายเด่นชัย ศรีจุลฮาต ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะชั้นต้นในศาลจังหวัดชัยนาท นางพัชรี พึ่งแก้ว เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการพิเศษ        นางจิตรา รอดศรี  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ และนางสาวปาริชาติ ท่าเจ็ง เจ้าพนักงานคดีปฏิบัติการ เนื่องในโอกาสวาระโยกย้ายข้าราชการศาลยุติธรรมและร่วมรับประทานอาหารกลางวันพร้อมบุคลากรศาลจังหวัดชัยนาท ณ ร้านอาหารณัฐชนน ฟาร์ม อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท. 


เอกสารแนบ