ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท ๗ กันยายน ๒๕๖๐จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท  ๗ กันยายน ๒๕๖๐จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ”
       เมื่อระหว่างวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ สำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท ส่วนช่วยอำนวยการ จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ” โดยมีนางสุภาพร  พรหมไหม เจ้าพนักงาน     ศาลยุติธรรมชำนาญการ นางนนทวรรณ  ปั้นงาม เจ้าพนักงานศาลยุติธรรมชำนาญการ และนางอรทัย  เสาวรส เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องพิจารณาคดีที่ ๑ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท


เอกสารแนบ