ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท ๗ กันยายน ๒๕๖๐ ธรรมะใกล้ใจ

ข่าวประชาสัมพันธ์ศาลจังหวัดชัยนาท   ๗  กันยายน  ๒๕๖๐ ธรรมะใกล้ใจ
    เมื่อวันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๐ เวลา 08.00 นาฬิกา  นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทพร้อมคณะผู้พิพากษาและข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ทุกวันพฤหัสบดี  เวลา 08.00 นาฬิกา” เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยนาท มีหลักธรรมมา  ปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวันในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท              รวมถึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท


เอกสารแนบ