ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.th

โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง

โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง
เมื่อวันที่ ๒๕  สิงหาคม ๒๕๖๐ นายไตรรัตน์  เกื้อสกุล ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชัยนาทเป็นประธาน        ในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง ” “หลักสูตรสัคคาสาสมาธิ” รุ่นที่ ๓ ตามแนวทางของพระธรรมมงคลญาณ(หลวงพ่อวิริยังค์ สิรินธโร วัดธรรมมงคล) โดยมีนางสุธิดา  เชื้อสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำ           ศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท เข้าร่วมโครงการ ณ เรือนจำจังหวัดชัยนาท             อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท. 


เอกสารแนบ