หน้าแรก/ข่าวประชาสัมพันธ์

  • ศาลจังหวัดชัยนาท : โทร. 056411211 โทรสาร. 056414051 E-Mail: cntc@coj.go.thลิงค์หน่วยงาน


หน่วยงานส่วนกลาง
สำนักศาลยุติธรรมภาค 1
สำนักศาลยุติธรรมภาค 2
สำนักศาลยุติธรรมภาค 3
สำนักศาลยุติธรรมภาค 4
สำนักศาลยุติธรรมภาค 5
สำนักศาลยุติธรรมภาค 6
สำนักศาลยุติธรรมภาค 7
สำนักศาลยุติธรรมภาค 8
สำนักศาลยุติธรรมภาค 9
ศาลพิเศษ-ชำนัญพิเศษ

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์/ภาพกิจกรรม

อ่านข่าวทั้งหมด

13

          เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา 08.00 นาฬิกา นางสุธิดา  เชื้อสุวรรณ  ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลจังหวัดชัยนาท พร้อมข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท ร่วมกิจกรรมโครงการ “ธรรมะใกล้ใจ ทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.00 นาฬิกา” เพื่อให้บุคลากรของศาลจังหวัดชัยนาท มีหลักธรรมมาปรับใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน ในการปฏิบัติงาน อีกทั้งเป็นการสร้างความสมัครสมานสามัคคี คุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการศาลจังหวัดชัยนาท รวมถึงเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ณ อาคารศาลจังหวัดชัยนาท จังหวัดชัยนาท.
อ่านข่าว